• tejon-2011-1
  • tejon-2011-2
  • tejon-2011-3

Title: Tejon 2011
Material: Terracotta
size: 26 x 60 x 25 cm (10 x 24 x 9.75 inches)